Gizlilik Politikası

 

KUZEYTAR TOHUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.ŞTI Marka isim Fidedefide.com KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Kuzeytar Tohumculuk San.ve Tic.Ltd.Şti (“Fidedefide.com” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Tarafınıza ait kişisel veriler, Fidedefide.com  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi,
Ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı,

Şirketin ticari güvenliğinin teminiiçin çalışmalarımızın yürütülebilmesi çerçevesinde işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veyahut elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, http://www.fidedefide.com/ adresinde yer alan Fidedefide.com Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Fidedefide.com tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; ana ortaklığımız ve grup şirketlerimiz, mahkemelerile icra müdürlükleri, Resmî kurumlar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, bankalar, hukuk büroları, noterler, dış hizmet alınan firmalar ile bayiler ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek / aktarabilecektir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı Fidedefide.com tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya Kurul’ca tespit ve ilan edilmemekle beraber, Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Fidedefide.com tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde ise, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte veyahut aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar Tüm talepleriniz için http://www.fidedefide.com/ internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânıda dâhil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Fidedefide.com tarafından KVKK m. 11uyarınca tarafınızca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda en geç otuz (30)gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda zikredilen madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verinizin Fidedefide.com tarafındanişlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizişlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizinişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarakişlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin yanlış olması ihtimaline karşı gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini talep etme.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 26.07.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.